O Nas – AKTUALNOŚCI


WAŻNE:


W dniu 25 listopada odbyło się spotkanie Prezydium Rady Federacji Związków Plantatorów Buraka Cukrowego Grupy Pfeifer&Langen z Zarządem Pfeifer&Langen Polska S.A. na którym uzgodniono korzystniejsze warunki zakupu buraków cukrowych od plantatorów przez  Producenta cukru. I tak :

1 Producent cukru podwyższy cenę buraków kontraktowanych dostarczonych w kampanii 2020/2021 i zapłaci plantatorom za każdą 1 tonę buraków cukrowych o jakości standardowej (zawartość cukru 16% i teoretyczna strata wydatku 2,0%)  równowartość  w złotych polskich kwoty 26,29 Euro netto do czasu rozliczenia ostatecznej ceny (cena gwarantowana). Zwyżka ceny zastępuje premię pielęgnacyjną 4,34 zł do każdej tony buraków kontraktowanych.

2 Producent cukru zmieni kurs Euro ustalony do rozliczenia się z plantatorami do czasu ustalenia średniego kursu NBP EURO/PLN za okres 1.10.2020 do 30.09.2021 roku na nie niższy niż 4,45 zł/1Euro.

3 Producent cukru zwiększy cenę za dostarczone buraki nie kontraktowane – cena za 1 tonę  buraków niekontraktowany jakości standardowej (16% zaw. cukru i strata teoretyczna 2,0%) wyniesie w kampanii 2020/2021 65,00 zł netto.

4 Strony ustaliły że w roku gospodarczym 2021/2022 Producent cukru zapłaci plantatorom za każdą tonę buraków cukrowych kontraktowany o jakości standardowej (16% zaw. cukru i strata teoretyczna 2,0%) cenę będącą równowartością  w złotych polskich kwoty 26,29 EURO netto do czasu rozliczenia ostatecznej ceny.


W dniu 12 sierpnia 2020 roku odbyło się spotkanie Rady Federacji Związków Plantatorów Buraka Cukrowego grupy Pfeifer&Langen z przedstawicielami Producenta cukru Pfeifer&Langen Polska S.A. na którym między innymi uzgodniono:

1. Producent cukru wypłaci plantatorom w roku 2020 jednorazową premie pielęgnacyjną w wysokości 4,34 zł (netto) do każdej tony buraków cukrowych kontraktowanych .

2. Kontraktacja buraków cukrowych na kampanię 2021/2022 będzie dalej kontynuowana na warunkach uzgodnionych na rok 2020. Przed kampanią 2021 roku strony ustalą zmianę warunków wykupu buraków na korzyść plantatorów w przypadku dobrej sytuacji na rynku cukru.

W dniu 17 sierpnia 2020 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Lesznie na którym omówiono :

1. Stan planacji buraków cukrowych w poszczególnych rejonach kontraktacji w oparciu o wyniki przeprowadzonych w dniu 11 sierpnia tzw. “prób dekadowych”

2. Uzgodnienia Rady Federacji Związków Plantatorów Buraka Cukrowego grupy Pfeifer&Langen z przedstawicielami Producenta cukru Pfeifer&Langen Polska S.A.


W dniu 29 lipca 2020 roku odbył się Zarząd Okręgowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Lesznie na którym między innymi omówiono :

1 Stan plantacji buraków cukrowych w aspekcie rozpoczęcia kampanii przerobu roku 2020/2021

2 Kontraktacja buraków cukrowych na kampanie 2021/2022

       Komunikat 1

W związku z faktem iż Producent cukru przystąpił do zawierania umów kontraktacyjnych na kampanię 2021/2022  które nie zostały uzgodnione ze Związkiem zwracamy się z apelem do plantatorów członków naszego Związku by wstrzymali się z podpisywaniem umów do momentu wynegocjowania przez Związek korzystniejszych warunków.

       Komunikat 2

W dniu 12 sierpnia 2020 roku odbędzie się spotkanie Rady Federacji Związków Plantatorów Buraka Cukrowego grupy Pfeifer&Langen z przedstawicielami Producenta cukru Pfeifer&Langen Polska S.A. na którym Związki zrzeszone w Federacji zgodnie z podjętą Uchwałą nr 1 z dnia 10 lipca 2020 roku podejmą negocjacje dotyczące umowy kontraktacyjnej na rok 2021/2022. o rezultatach negocjacji poinformujemy oddzielnym komunikatem


W dniu 19 czerwca odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Lesznie,na którym miedzy innymi:
1.Omówiono stan plantacji buraków cukrowych w poszczególnych rejonach kontraktacji.
2.Przeanalizowano projekt umowy kontraktacyjnej buraków cukrowych na rok 2021/2022 jednostronnie zaproponowany przez Producenta cukru.
Warunki zaproponowane w umowie nie zostały zaakceptowane przez Zarząd Okręgowy,jednocześnie zadeklarowano chęć uczestnictwa w negocjacjach dotyczących warunków kontraktacji na 2021r. na szczeblu Rady Federacji Związku Plantatorów Buraka Cukrowego grupy Pfeifer&Langen z Producentem Cukru.

W dniu 10 lipca 2020 roku odbyło się posiedzenie Rady Federacji Związków Plantatorów Buraka Cukrowego grupy Pfeifer&Langen z przedstawicielami Producenta cukru Pfeifer&Langen Polska S.A.

Rada Federacji na posiedzeniu podjęła Uchwałę nr 1 w dniu 10 lipca 2020 roku w sprawie przyjęcia warunków kontraktacji na rok 2021/2022 w następującej treści.
Rada Federacji Związków Plantatorów Buraka Cukrowego grupy Pfeifer&Langen nie przyjmuje treści umowy kontraktacyjnej na rok gospodarczy 2021/2022 narzuconej jednostronnie przez Producenta cukru Pfeifer&Langen Polska S.A bez jakichkolwiek negocjacji. Jednocześnie Rada Federacji oczekuje od Producenta cukru przystąpienia do negocjacji warunków kontraktacji buraków cukrowych na rok gospodarczy 2021/2022.

Instrukcja odbioru buraków cukrowych na kampanię 2019 r. dla Pfeifer & Langen Polska S.A. – Cukrownia Gostyń, Cukrownia Miejska Górka


W dniu 29 października odbyło się posiedzenie Rady Federacji Związków plantatorów Buraka Cukrowego grupy Pfeifer&Langen  z przedstawicielami Producenta cukru Pfeifer&Langen Polska S.A. na którym między innymi uzgodniono :
1 Przeliczenie cen z euro na złote polskie dla potrzeb rozliczenia ostatecznej ceny za buraki kontraktowane skupione w kampanii  2018/2019 nastąpi na podstawie średniego kursu NBP za okres od 1.10.2018 do 30.09.2019, który wynosi 4,3016 zł/1Euro
2 Obniżenie opłaty za kompleksową obsługę dostaw buraków o 2,0 zł netto na jedną tonę buraków plus podatek VAT wg obowiązującej stawki w kampanii 2019/2020 oraz 2020/2021

W dniu 30 sierpnia 2019 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Lesznie na którym omówiono :
1  Stan plantacji buraków cukrowych oraz wyniki prób zbioru buraków 2019 roku
2  Przygotowanie zakładów przerobowych do kampanii 2019/2020 w tym terminy rozpoczęcia  i zakończenia przerobu
3 Przebieg posiedzenia Komisji mieszanej  przy Pfeifer&Langen Polska S.A. oraz Rady Federacji Związku Plantatorów Buraka Cukrowego grupy Pfeifer&Langen

W dniu 28 sierpnia 2019 roku odbyło się posiedzenie Rady Federacji Związku Plantatorów Buraka Cukrowego grupy Pfeifer&Langen z przedstawicielami Producenta cukru na którym między innymi omówiono:
1 Stan plantacji buraków cukrowych oraz wyniki prób zbioru buraków 2019 roku
2 Plan przeprowadzenia kampanii przerobu buraków 2019/2020 – rozpoczęcie kampanii Cukrownia Gostyń , Miejska Górka 30.08.2019 r, Cukrownia Środa 9.09.2019 r , planowane zakończenie kampanii w trzech zakładach przerobowych w dniu 4.01.2020 r.
3 Propozycję zaliczkowej ceny 1 tony buraków niekontraktowanych jakości standardowej w kampanii 2019/2020 na poziomie 45 zł netto
4 Propozycję Producenta cukru aby zaproponować każdemu plantatorowi zastosowanie gwarantowanego kursu Euro/PLN do rozliczenia płatności za dostarczone buraki w kampanii 2020/2021
5 Instrukcję odbioru buraków w Cukrowni Gostyń , Miejska Górka i Środa

W dniu 12 lipca odbyło się posiedzenie Zarządu Rejonowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Miejskiej Górce na którym między innymi omówiono:
1.  Stan plantacji buraków cukrowych w rejonie kontraktacji Miejska Górka
2. Sytuację na rynku cukru
3. Warunki umowy na dostawę buraków cukrowych na 2020 rok
4. Organizację wyjazdu szkoleniowego dla plantatorów członków naszego Związku

W dniu 6 marca 2019 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady Federacji związku Plantatorów Buraka Cukrowego grupy Pfeifer&Langen z przedstawicielami producenta cukru, na którym uzgodniono:

 1.Premia za okrycie buraków w kampanii 2018 zostanie zwiększona 0 3,0 zł netto/tonę i wyniesie 6,0 zł netto/tonę buraków niezależnie od zawartości w nich cukru.

 2.Zwiększenie indeksu zmiany cen cukru teoretycznie wydobywanego w zależności od terminu jego dostawy o 1,0 % od dnia 15.12.2018 plus dodatkowo o 0,1% za każdy następny dzień skupu buraków aż do zakończenia skupu.

 3.Obniżenie ustalonej w umowach opłaty za kompleksową obsługę dostawy buraków dla każdego plantatora niezależnie od odległości wykonanej dostawy o 2,0 zł netto za jedną tonę buraków plus VAT wg obowiązującej stawki.


W dniu 28.01.2019 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Rejonowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Górze , na którym omówiono przebieg kampanii cukrowniczej w Miejskiej Górce i uzyskane wyniki produkcyjne. Jednym z tematów był stan kontraktacji buraków cukrowych na 2019/20 r. , zaopatrzenie w nasiona i środki ochrony roślin. Prezes Zarządu Okręgowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Lesznie Krzysztof Jachimowski omówił sprawy poruszane na Federacji Związku.

W dniu 31 stycznia 2019 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Lesznie, na którym omówiono przebieg i wyniki kampanii przerobu buraka cukrowego w Nordzucker Polska S.A. i Pfeifer & Langen Polska S.A. Przeanalizowano stan kontraktacji buraków cukrowych na kampanię 2019/20 , oraz omówiono przebieg posiedzenia Federacji Związków Plantatorów Buraka Cukrowego grupy Pfeifer & Langen , które odbyło się w dniu 24 stycznia 2019 r.

W dniu 1-luty-2019 r. w siedzibie Zarządu Rejonowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Miejskiej Górce odbyło się jego posiedzenie, na którym omówiono przebieg kampanii Cukrowniczej w Cukrowni Miejska Górka i uzyskane wyniki produkcyjne. Jednym z tematów był stan kontraktacji na 2019/20 r. oraz zaopatrzenie plantatorów w środki do produkcji. Rozważono kwestię opłacalności uprawy buraków cukrowych w sytuacji niskiej ceny wykupowej a rosnącymi cenami środków do produkcji.

W dniu 11 lutego 2019 roku odbyło się posiedzenie Rejonowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego we Wschowie , na którym omówiono przebieg i wyniki kampanii przerobu buraków cukrowych 2018/19 w Cukrowni Opalenica. Uzgodniono harmonogram szkoleń zimowych 2019 – rejonu Wschowa

Harmonogram szkoleń zimowych 2019 r.

Rejon Wschowa

Lp. Data Godz. Miejsce-sala Gmina,Wieś
1 19.02 10.00 Sala wiejska Rataje Gm.Rakoniewice,Wielichowo
2 22.02 11.00 Sala wiejska Lasocice Gm. Święciechowa
3 22.02 13.30 Sala wiejska Przyczyna Dolna Gm.Kotla,Sława,Szlichtyngowa,Wschowa
4 25.02 10.00 Sala wiejska Karna Gm.Babimost,Kargowa,,Siedlec,Szczaniec,Wolsztyn,Zbaszyń
5 26.02 10.00 Sala wiejska Wilkowice Gm.Leszno,Lipno,Osieczna,Śmigiel
6 26.02 12.30 Jezierzyce Kościelne Gm.Włoszakowice
7 28.02 10.00 Sala wiejska Konojad Gm.Kamieniec,Kościan

W dniu11 luty 2019 r. w Gostyniu odbyło się posiedzenie Zarządu Rejonowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego , na którym omówiono przebieg kampanii cukrowniczej wraz z uzyskanymi wynikami w Cukrowni Gostyń. Przedstawiono stan kontraktacji na 2019/20r. Omówiono sprawy związane z posiedzeniem Federacji Związku oraz Zarządu Okręgowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Lesznie.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Szanowni Państwo,

Na poziomie Brukseli toczy się debata dot. wycofania dwóch substancji czynnych – desmedifan i fenmedifan – stosowanych w herbicydach używanych w buraku cukrowym. Jedną z osób, która ma duży wpływ na podejmowanie decyzji jest Pan Klaus Berend z DG ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności. Ostatnio stwierdził, że nie ma żadnych informacji od rolników o konieczności utrzymania tych substancji aktywnych, jedynie od organizacji związkowych.

W związku z tym zwracamy się do państwa z prośbą o przesłanie na następujący adres e-mail: klaus.berend@ec.europa.eu wiadomości, którą przesyłamy  w załączeniu (prosimy po prostu skopiować tekst do maila). Im więcej e-maili zostanie wysłanych tym lepiej. Podobne akcje organizowane są również w innych krajach UE.

W tytule wiadomości proszę wpisać: Desmedipham / phenmedipham

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Dzień dobry,

stanowczo protestujemy przed pochopnym wycofaniem kolejnych substancji w UE, co proponuje Komisja Europejska, tym razem odnośnie desmedifamu i fenmedifamu.

Bez tych dwóch substancji nie będzie możliwa w pełni skuteczna ochrona herbicydowa buraków cukrowych w UE. Apelujemy więc o zatwierdzenie tych dwóch substancji w UE.

W niezwykle trudnym obecnie dla plantatorów buraka cukrowego okresie, ze względu na rekordowo niskie ceny cukru, kolejne wycofanie kluczowych substancji do ochrony roślin, bez zapewnienia alternatyw, będzie “gwoździem do trumny”.

Nie można kontynuuować wycofywania substancji bez zapewnienia alternatyw, bo jeżeli Pana departament nadal będzie tak działał, to zakończą Państwo produkcję buraków cukrowych w UE. Czy o to tu chodzi?!

Pana decyzje bezpośrednio dotykają nas i nasze rodziny. Zapraszamy więc Pana do Polski na plantację buraków cukrowych, aby na własne oczy mógł Pan zobaczyć problemy z ochroną przed agrofagami i rolę Pana decyzji dla europejskiego rolnika.

Z poważaniem

…………………………….


Wybory przedstawiciela plantatorów w Radzie Nadzorczej Pfeifer&Langen Polska S.A.

Antoni Grzebisz rolnik, lat 54, zamieszkały w miejscowości Bodzewo w rejonie cukrowni Gostyń, prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 15ha.   Absolwent Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) w Poznaniu na kierunku ekonomika rolnictwa.

Od 2002 roku członek Zarządu Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Gostyniu i Lesznie a od 2004 roku Federacji Związków Plantatorów Buraka Cukrowego Grupy Pfeifer&Langen Polska S.A. Od roku 2009 przedstawiciel plantatorów w Radzie Nadzorczej Pfeifer&Langen Polska S.A.

Aktywny   uczestnik rozmów w sejmie i senacie oraz ministerstwie rolnictwa na temat konieczności zastosowania dopłat do uprawy buraków cukrowych w latach 2014-2020

Okręgowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego w Lesznie zwraca się do swoich członków o poparcie i oddanie głosu w wyborach przedstawiciela plantatorów do Rady Nadzorczej Pfeifer&Langen Polska S.A.na naszego kandydata Antoniego Grzebisza. Głosowanie odbywa się tylko 29 i 30 maja tylko na stronie internetowej www.liz.pl poprzez wejście na indywidualne wyniki plantatora (login i hasło) i w zakładce wybory członka Rady Nadzorczej, zaznaczenie miejsca przy nazwisku naszego kandydata i potwierdzeniu i tego wyboru.


UCHWAŁY KONGRESU – XLV Kongres CIBE – 16-18 maja 2018 r. – czytaj więcej

Międzynarodowa Konfederacja Europejskich Producentów Buraka (CIBE), reprezentująca ponad 280 000 plantatorów buraka z 18 krajów Europy Zachodniej i Środkowej, co stanowi 15% światowej produkcji cukru, obradowała podczas swojego 45 Kongresu w Gandawie (Belgia), w dniach 16 – 18 maja 2018 r. Prace kongresu obejmowały analizę sytuacji światowego sektora cukrowniczego, a także głównych problemów gospodarczych i politycznych stojących przed uprawą buraka cukrowego w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki związanej ze zniesieniem, od 1 października 2017 r., systemu kwot w UE. Zarząd CIBE przyjął następujące uchwały. (…)


Okręgowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego w Lesznie jest rolniczym zrzeszeniem branżowym i stanowi dobrowolną, niezależną i samorządową społeczno-zawodową organizację rolników plantatorów buraka cukrowego. Terenem działania Okręgowego Związku jest obszar objęty kontraktacją buraka cukrowego przez Cukrownie w Gostyniu, Górze Śląskiej, Kościanie, Miejskiej Górce, Wschowie a siedzibą Zarządu jest miasto Leszno. Okręgowy Związek posiada osobowość prawną, jest zarejestrowany i działa na podstawie ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników.

Okręgowy Związek jest członkiem i zrzesza się w Krajowym Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Warszawie.

Cele i zadania Okręgowego Związku.

  1. Podstawowym celem Okręgowego Związku jest reprezentowanie interesów swoich członków i obrona ich praw wynikających z postanowień statutu i innych aktów normatywnych dotyczących produkcji i zbytu buraka cukrowego.
  2. Okręgowy Związek reprezentuje interes swoich członków wobec :

– instytucji kontraktujących buraki cukrowe,
– organów władzy i administracji państwowej,
– innych jednostek gospodarczych pracujących na rzecz rolnictwa.

82153total visits,1visits today