O Nas – AKTUALNOŚCI


WAŻNE:


W dniu 16 stycznia odbyło się posiedzenie Rady Federacji Związków Plantatorów Buraka Cukrowego grupy Pfeifer&Langen z przedstawicielami Producenta cukru na którym uzgodniono między innymi :

1) Producent cukru zwiększy o 1 Euro do poziomu 6 Euro/1 tonę buraków kontraktowanych o jakości standardowej  (zawartość cukru 16% i teoretyczna strata wydatku 2%) dostarczonych w kampanii 2022/2023 kwotę zaliczki na poczet rozliczenia ceny ostatecznej. Plantatorzy po dostawie buraków kontraktowanych w kampanii 2022/2023 otrzymają łącznie równowartość kwoty 49 Euro/1 tonę buraków o jakości standardowej (zawartość cukru 16 % i teoretyczna strata wydatku 2 %) na którą składa się cena z umowy na dostawę buraków  w wysokości 43 Euro/1 tonę i 6 Euro/1 tonę płatności realizowanej jako rozliczenie częściowe na poczet rozliczenia ceny ostatecznej.

2) Za buraki dostarczone  w kampanii 2022/2023 powyżej ilości kontraktowanej Plantator otrzyma równowartość kwoty 34 Euro/1 tonę o jakości standardowej (zawartość cukru 16% i teoretyczna strata wydatku 2%)

3) Plantatorzy po dostawie buraków w kampanii 2023/2024 otrzymają łącznie płatność za buraki kontraktowane o jakości standardowej (zawartość cukru 16% i teoretyczna strata wydatku 2%) 45 Euro/1 tonę na którą składa się cena z umowy na dostawę 40 Euro/1 tonę i 5 Euro/1 tonę płatności realizowanej jako rozliczenie częściowe na poczet rozliczenia ceny  ostatecznej.


Wybrano nowy Zarząd ZPBC na lata 2022-2025. Szczegóły – Zarząd ZPBC.


Artykuł ze Zjazdu Sprawozdawczego w Pawłowicach 2022 r. i 100-lecia Związku

Artykuł ze Zjazdu Sprawozdawczego w Pawłowicach 2022 r. i 100-lecia Związku

Posiedzenie Komisji Mieszanej przy Nordzucker S.A. – 28 listopada 2022 r.

W dniu 28 listopada 2022 roku odbyło się posiedzenie Komisji Mieszanej przy Nordzucker Polska S.A. na którym uzgodniono zmianę cen za buraki kontraktowane w kampanii 2022/2023. Nastąpi wzrost cen za buraki kontraktowane we wszystkich wariantach umów obowiązujących w bieżącej kampanii 2022/2023 o 5 Euro/tonę. Warunkiem otrzymania wyższej ceny jest podpisanie umowy na kampanię 2023/2024 w ilości minimum 80%  zakontraktowanego wolumenu 2022/2023 roku.

Po zmianach ceny za buraki kontraktowane przy zawartości cukru 16% w poszczególnych umowach przedstawiają się następująco:

1-roczna stała 2022: 46,00 Euro/tonę;
1-roczna zmienna 2022: 46,60 Euro/tonę (min);
2-letnia stała 2022-2023: 46,50 Euro/tonę;
2-letnia zmienna 2022-2023: 47,10 Euro/tonę (min);
3-letnia stała 2021-2023: 46,05 Euro/tonę;
3-letnia zmienna 2021-2023: 46,10 Euro/tonę (min);
3-letnia stała 2020-2022: 46,05 Euro/tonę.


W dniu 30 września 2022 roku odbyło się posiedzenie Rady Federacji Związku Plantatorów Buraka Cukrowego grupy Pfeifer&Langen z przedstawicielami Producenta cukru, na którym między innymi uzgodniono że:

  • Producent cukru wypłaci plantatorom dostarczającym buraki w kampanii 2022/2023 równowartość 5 Euro na każdą tonę dostarczonych buraków kontraktowanych o zawartości cukru 16%. Dotyczy to plantatorów, którzy zawarli z Producentem cukru porozumienie w sprawie zwiększenia ceny obowiązującej do czasu rozliczenia ceny ostatecznej w związku z zawarciem umowy na rok 2023. A więc plantatorzy po dostawie buraków w kampanii 2022 otrzymają płatność za buraki kontraktowane o jakości standardowej w wysokości 43 Euro za tonę (cena z &2ust.3 umowy na dostawę buraków zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy plantatorem a Producentem cukru)+5 Euro płatności realizowanej jako rozliczenie częściowe na poczet rozliczenia ceny ostatecznej tj. łącznie równowartość 48 Euro za tonę buraków kontraktowanych jakości standardowej.

W dniu 30 sierpnia 2022 roku odbyło się posiedzenie Rady Federacji Zwiazku Plantatorów Buraka Cukrowego grupy Pfeifer&Langen z przedstawicielami Producenta cukru, na którym uzgodniono:

  1. Kampania przerobu buraków cukrowych 2022/2023 rozpocznie się w dniu 6 września w Cukrowni Miejska Górka, w dniu 8 września w Cukrowni Gostyń i w dniu 9 września w Cukrowni Środa Wlkp.
  2. Do czasu ustalenia średniego kursu NBP Euro/PLN za okres 1.10.2022 do 30.09.2023 zaliczkowy kurs Euro wyniesie 4,65 zł/1 Euro do rozliczenia płatności za dostarczone buraki kontraktowane.
  3. Kwota wyrównawcza do 1 tony buraków cukrowych z tytułu niedostarczonych wysłodków należnych wyniesie w roku 2022/2023 17zł netto plus należny podatek VAT.
  4. Strony postanowiły, że w miesiącu wrześniu 2022 roku wrócą do rozmów związanych z warunkami wykupu buraków w kampanii 2022/2023 roku.

W dniu 7 września 2022 roku odbyło się posiedzenie Komisji Mieszanej przy Nordzucker Polska S,A, na  którym podwyższono ceny buraków cukrowych kontraktowanych o zawartości cukru 16 % na kampanię 2022/2023 w sposób następujący:

–  1-roczna stała 2022 : 41,00 Euro/t
–  1-roczna zmienna 2022 : 41,60 Euro/t (min)
–  2-letnia stała 2022-2023 : 41,50 Euro/t
–  2-letnia zmienna 2022-2023 : 42,10 Euro/t (min)
–  3-letnia stała 2021-2023 : 41,05 Euro/t
–  3-letnia zmienna 2021-2023 : 42,10 Euro/t (min)
–  3- letnia stała 2020-2022 : 41,05 Euro/t

Warunkiem otrzymania wyższej ceny jest podpisanie umowy na kampanię 2023/2024 na poziomie 80% zakontraktowanej ilości buraków w 2022/2023


W dniu 26 czerwca 2022 roku odbyło się posiedzenie Komisji Mieszanej przy Nordzucker Polska S.A. na którym uzgodniono nowe warunki ekonomiczne zakupu buraków cukrowych  w kampanii 2022/2023 i 2023/2024.

Warunki kontraktacji na kampanię 2022/2023:

  1. Wzrost ceny buraków kontraktowanych we wszystkich wariantach umów z ceną stałą obowiązujących w kampanii 2022/2023 o 3,50 Euro
  2. Dla wszystkich umów z ceną zmienną obowiązujących w kampanii 2022/2023 zagwarantowana premia ze sprzedaży cukru w wysokości minimum 3,50 Euro
  3. Po zmianach stawki za buraki cukrowe kontraktowane przy zawartości cukru 16% w poszczególnych umowach będą następujące

Umowy z ceną stałą

– 1-roczna 2022                 35,00 Euro
– 2-letnia 2022-2023        35,50 Euro
– 3-letnia 2021-2023        35,05 Euro
– 3-letnia 2020-2022        35,05 Euro

Umowy z ceną zmienną

– roczna 2022: 32,10 Euro/t (+ gwarantowane minimum 3,50 Euro/t ze sprzedaży cukru)  – łącznie 35,60 Euro/t
– letnia 2022-2023 : 32,60 Euro/t (+ gwarantowane minimum 3,50 Euro/t ze sprzedaży cukru)  – łącznie 36,10 Euro/t
– letnia 2021-2023 : 32,60 Euro/t (+ gwarantowane minimum 3,50 Euro/t ze sprzedaży cukru)  – łącznie 36,10 Euro/t

Buraki niekontraktowane w cenie buraków kontraktowanych.

Warunki kontraktacji na kampanię 2023/2024

1 Umowa na 2023 rok 1-roczna z ceną zmienną : minimalna cena buraków kontraktowanych przy zawartości cukru 16% 40 Euro/t (przy cenie referencyjnej cukru 570 Euro/t)

2 Umowy wieloletnie obowiązujące w 2023 roku

 Umowy z ceną stałą

– 2-letnia 3022-2023 : 40,00 Euro/t
– 3-letnia 2021-2023 : 40,00 Euro/t

 Umowy z ceną zmienną

– 2-letnia z cenną zmienną2022-2023: 32,60 Euro/t (+ gwarantowane minimum 7,40 Euro/t ze sprzedaży cukru) minimum 40 Euro/t
– 3-letnia z ceną zmienną 2021-2023 : 32,60 Euro/t (+ gwarantowane minimum 7,40 Euro/t ze sprzedaży cukru) minimum 40,00 Euro/t


W dniu 9 maja 2022 roku odbyło się posiedzenie Rady Federacji Związków Plantatorów Buraka Cukrowego grupy Pfeifer&Langen z przedstawicielami Producenta cukru na którym uzgodniono:

1 Producent cukru zapłaci plantatorom za każdą 1 tonę czystych (bez zanieczyszczeń) buraków cukrowych kontraktowanych o jakości standardowej (zawartości cukru 16% i teoretycznej stracie wydatku 2,0%) dostarczonych w kampanii 2022/2023 cenę obowiązującą do czasu rozliczenia ostatecznej ceny będącej równowartością w polskich złotych kwoty nie mniejszej niż 38,0 Euro.

2 Za buraki dostarczone powyżej ilości kontraktowanej Producent cukru zapłaci plantatorom cenę nie niższą niż 34 Euro/tonę o jakości standardowej (zawartość cukru 16% i teoretyczna strata wydatku 2,0%).

3 Producent cukru dla plantatorów zwiększy premię za dostawę buraków przed 1 października i po 10 grudnia proporcjonalnie do zwyżki ceny za buraki kontraktowane. Tabela z wartościami premii z załącznika nr 5 do umowy na rok 2022 zostanie zastąpiona tabelą zwiększającą premię.

4 Producent cukru zwiększy premię za okrywanie pryzm buraków cukrowych do przechowalnictwa do kwoty 5 zł za każdą 1tonę okrytych buraków.

5 Producent cukru w kampanii 2023/2024 zapłaci plantatorom za 1 tonę czystych (bez zanieczyszczeń) buraków cukrowych kontraktowanych o jakości standardowej (zawartość cukru 16% i teoretyczna strata wydatku 2,0%) cenę obowiązującą do czasu rozliczenia ostatecznej ceny będącej równowartością w złotych polskich kwoty nie mniejszej niż40 Euro.


W dniu 3 lutego 2022 roku odbyło się posiedzenie Rady Federacji Związków Plantatorów  Buraka Cukrowego grupy Pfeifer&Langen z przedstawicielami Producenta cukru Pfeifer&Langen Polska S.A. na którym uzgodniono zmiany warunków ekonomicznych skupu buraków cukrowych w kampanii 2021/2022 oraz określono nowe warunki skupu buraków w kampanii 2022/2023.

W odniesieniu do zakończonej kampanii 2021/2022 uzgodniono iż  z tytułu trudnych warunków dostawy buraków w styczniu 2022 roku zostanie wypłacona oprócz premii za późne dostawy dodatkowa premia w wysokości :

– 2,0 zł plus VAT  do każdej tony fizycznej buraków dostarczonych w terminie od 1 do 7 stycznia 2022 roku

– 4,0 zł plus VAT do każdej tony fizycznej buraków dostarczonych w terminie od 8 do 14 stycznia 2022 roku

– 6,0 zł plus VAT do każdej tony fizycznej buraków dostarczonych w terminie od 15 stycznia 2022 roku

Buraki niekontraktowane zostały objęte zwyżką ceny z tytułu późnych dostaw w takiej wysokości  jak buraki kontraktowane.

Uzgodniono nowe – wyższe ceny za buraki cukrowe skupione w kampanii 2022/2023

– Cena buraków kontraktowanych (gwarantowana – zaliczkowa) o standardowej jakości (zaw. cukru 16 % i strata wydatku 2 %) wynosić będzie równowartość w PLN kwoty 34 Euro plus VAT

– Cena buraków niekontraktowanych wynosić będą 100 zł za tonę fizyczną plus VAT

– Zwyżka ceny buraków dostarczonych przed 1 października i po 10 grudnia będzie obowiązywała również dla buraków niekontraktowanych

– Dostarczone przez plantatorów buraki  ze średnią teoretyczną stratą wydatku wyższą niż 2% będą rozliczone jak przy teoretycznej stracie równej 2% , natomiast dostawy  ze średnią teoretyczną stratą wydatku niższą niż 2% będą rozliczone według faktycznie osiągniętej teoretycznej straty wydatku.


Miejska Górka 21.01.2022r.

Prezes Zarządu
Pfeifer&Langen Polska S.A.
Dr. Roman Kubiak

W związku z planowanym spotkaniem Federacji Związków Plantatorów Buraka Cukrowego Grupy P&L  Polska z Producentem Cukru na zakończenie i podsumowanie obecnej kampanii buraczanej zwracamy się o poszerzenie programu zebrania o podjęcie dyskusji nt. kontraktacji buraków na rok 2022.

Wyrażamy przekonanie, że w celu dotychczasowego utrzymania zainteresowania rolników uprawą buraków cukrowych, wykorzystania potencjału produkcyjnego na polach i w fabrykach, konieczne jest ponowne podjęcie rozmów na temat poprawy warunków kontraktacji buraków na rok 2022.

Za szczególnie ważne uważamy następujące kwestie:

– ceny gwarantowane buraków kontraktowych i nadwyżkowych,
– premie dodatkowe,
– strata na wydatku.

Oczywiste jest, że mamy podjęte uzgodnienia, które obowiązują. Jednak sytuacja na rynkach rolnych jest dynamiczna (konkurencyjność innych roślin), a od strony kosztów produkcji są coraz mniejsze nadzieje, że ich gwałtowny wzrost jest przejściowy. Stąd też wyrażamy oczekiwanie plantatorów do poprawy obecnych warunków umowy kontraktacyjnej na rok 2022 jeszcze przed zasiewami.

Mamy nadzieję, że jak dotychczas ewentualne negocjacje będą przebiegały na zasadach partnerstwa i poszanowania wzajemnego interesu ekonomicznego.

Z wyrazami szacunku
Prezes Zarządu
Krzysztof Jachimowski


W dniu 19 listopada 2021 roku odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Federacji Związków Plantatorów Buraka Cukrowego grupy Pfeifer&Langen z przedstawicielami Producenta cukru na którym uzgodniono poprawę warunków zapłaty za buraki cukrowe dostarczone w kampanii 2022/2023.

Plantator za każdą 1 tonę buraków cukrowych kontraktowanych o jakości standardowej (zawartość cukru 16% i teoretyczna strata wydatku 2,0%) dostarczonych w kampanii 2022/2023 otrzyma cenę gwarantowaną będącą równowartością w złotych polskich kwoty 29,50 Euro, oraz dodatkową premię będącą równowartością  w złotych polskich kwoty 0,50 Euro za wypełnienie warunków kontraktacji zawartych w umowach na dostawę buraków.


W dniu 10 listopada 2021 roku odbyło się posiedzenie Rady Federacji Związków Plantatorów Buraka Cukrowego grupy Pfeifer&Langen na którym uzgodniono:

1 Przeliczenie cen euro na złote polskie dla potrzeb rozliczenia ostatecznej ceny za buraki cukrowe kontraktowane skupione w kampanii 2020/2021 zostanie wykonane na podstawie średniego kursu NBP za okres od 1.10.2020 do 30.09.2021 który wynosi 4,5386 zł/1 Euro (średnia dopłata do buraków cukrowych wyniesie 2,21zł/tony).

2 Zmianę warunków zapłaty za buraki cukrowe dostarczone w kampanii 2021/2022 i 2022/2023 w następującym zakresie

– Producent cukru zapłaci Plantatorowi za każdą 1 tonę buraków cukrowych kontraktowanych o jakości standardowej (zawartość cukru 16% i teoretyczna strata wydatku 2,0%) dostarczonych w kampanii 2021/2022 cenę obowiązującą do czasu rozliczenia ostatecznej ceny będącej równowartością w złotych polskich kwoty 28,0 Euro

– Producent cukru zamiast premii dodatkowej  do dostarczonych buraków kontraktowanych w kampanii 2022/2023 o równowartości   złotych polskich w kwocie 1,21 Euro podniesie cenę  buraków kontraktowanych do 2,21 Euro i zapłaci Plantatorowi  za każdą 1 tonę buraków cukrowych o jakości standardowej (zawartość cukru 16% i teoretyczna strata wydatku 2,0%) równowartość złotych  polskich kwoty 28,50 Euro. Ponadto Plantatorom którzy wypełnią warunki Umowy na dostawę buraków w roku 2022/2023 Producent cukru wypłaci premię będącą równowartością 0,50 Euro do każdej tony buraków kontraktowanych o jakości standardowej (zawartość cukru 16% i teoretyczna strata wydatku 2,0%).

– Producent cukru zwiększy o 100% wartość premii z tytułu dostaw buraków cukrowych od dnia 10 grudnia.


W dniu 25.08 i 9.09.2021 odbyły się dwa posiedzenia Rady Federacji Związków Plantatorów Buraka Cukrowego grupy Pfeifer&Langen z przedstawicielami producenta cukru na których uzgodniono:

-do czasu ustalenia średniego kursu NBP EURO/PLN za okres od 1.10.2021 do 30.09.2022 Producent Cukru zastosuje zaliczkowy kurs w wysokości 4,50 zł/1E do rozliczenia płatności określonej w $2 ust.9 a) i b) umowy.

Ostateczny kurs Euro przyjęty do rozliczenia buraków skupionych w kampanii 2021/2022 od plantatorów reprezentowanych przez Związki Plantatorów Buraka Cukrowego zrzeszone w Federacji Związków Plantatorów Buraka Cukrowego Grupy Pfeifer&Langen nie będzie niższy niż 4,45zł/1 Euro.

Producent Cukru umożliwi plantatorom indywidualne podjęcie decyzji o rozliczeniu buraków skupionych w kampanii 2021/2022 według stałego kursu Euro, który zostanie ustalony na podstawie średniego kursu Euro/PLN publikowanego przez Narodowy Bank Polski w okresie od 1.10.2021 do 15.10.2021.

-cena buraków niekontraktowanych jakości standardowej (16% zaw.cukru i strata teoretyczna 2%) w kampanii 2021/2022 wyniesie:

a.  Dla 30% ilości buraków niekontraktowanych równowartość 96,26 zł netto (687,29 PLN/tonę cukru teoretycznie wydobywanego netto).Powyższa cena została określona zgodnie z schematem określonym w umowie na dostawę buraków w roku 2022.

b. Za pozostałą ilość buraków dostarczonych przez Plantatora powyżej ilości określonej w umowie Producent Cukru zapłaci Plantatorowi za 1 tonę buraków jakości standardowej (16% zaw. cukru i strata teoretyczna 2%) równowartość 60 zł netto (428,40 PLN/tonę cukru teoretycznie wydobywanego netto).


W dniu 23 lipca 2021 roku odbyło się spotkanie Prezydium Federacji Związków Plantatorów Buraka Cukrowego grupy Pfeifer&Langen z przedstawicielami Producenta Cukru Pfeifer&Langen Polska S.A. na którym uzgodniono:

1.Na wniosek Związków Plantatorów Buraka Cukrowego zrzeszonych w Federacji Związków Plantatorów Buraka Cukrowego grupy Pfeifer&Langen warunki ekonomiczne uprawy buraków cukrowych w roku 2022/2023 zostaną polepszone poprzez zastosowanie premii dodatkowej w wysokości 1,21 Euro do każdej fizycznej tony buraków kontraktowanych dostarczonych w kampanii 2022/2023

2.Każdemu plantatorowi, który wypełni warunki określone w Umowie na dostawę buraków cukrowych w roku 2022/2023 Producent cukru dopłaci do każdej tony fizycznej buraków cukrowych kontraktowanych dostarczonych w kampanii 2022/2023 równowartość w polskich złotych 0,5 Euro.


 

I N S T R U K C J A

odbioru buraków cukrowych na kampanię 2021r.

dla Pfeifer & Langen Polska S.A.

Cukrownia Środa Wielkopolska >>> 

I N S T R U K C J A

odbioru buraków cukrowych na kampanię 2021r.

dla Pfeifer & Langen Polska S.A.- Cukrownia Gostyń,

Cukrownia Miejska Górka >>>


Antoni Grzebisz, członek zarządu OZPBC w Lesznie i reprezentat plantatorów w Radzie Nadzorczej Pfeifer&Langen Polska

Zielony ład jest pomysłem polityków, który będzie realizowany przez obywateli UE. Konsekwencje realizacji tych celów będą ponosić rolnicy – mniej środków plonotwórczych musi przełożyć się na spadek wolumenu  produkcji, a to będzie oznaczało wzrost kosztów jednostkowych produkcji. Nowa polityka rolna będzie ważną częścią tzw.neutralności klimatycznej związanej z emisją CO2

Certyfikaty CO2 podnoszą nam ceny środków do produkcji. W tym roku nawozy są tego wymownym przykładem i to na pewno nie będzie koniec. Wzrost cen energii przekłada się przecież na ogólny wzrost cen. A zatem z jednej strony mamy zwiększone koszty produkcji, a z drugiej powstaje pytanie, czy konsumenci będą chcieli płacić wyższe ceny za żywność z uwagi na wprowadzane w UE mechanizmy? Bylibyśmy przesadnymi optymistami, gdybyśmy uznali, że tak.

Przedstawiany jako szlachetne i szczytne cele Zielony Ład w gruncie rzeczy będzie oznaczał wyprowadzanie produkcji rolniczej z Unii Europejski na obszar różnych części świata. U nas bardzo rygorystycznie będą podnoszone różne normy, a jednocześnie Unia otwiera się na import produktów rolnych, gdzie takich norm nie ma. Rolnicy europejscy a w szczególności polscy nie są w stanie wytrzymać tak nierównych warunków konkurencji. Jestem rolnikiem z Wielkopolski, która ma duży potencjał i udział w produkcji towarowej. Tym bardziej Zielony Ład odbieramy jako zagrożenie – zaostrzamy normy dla swoich, a otwieramy się na cały świat. Państwa, które mają na klimat największy wpływ – Chiny, USA – w ogóle takich zielonych strategii nie wprowadzają i nie podejmują zobowiązań emisyjnych,

Mówi się, że rolnictwo dostarcza złej jakości żywności, dlatego trzeba zmniejszyć zużycie środków ochrony roślin i nawozów. Akurat w Polsce zużycie substancji czynnych w przeliczeniu na hektar wynosi 2,5 kg, jest niższe niż średnia unijna (3,4 kg/ha), a jeszcze niższe niż w krajach wysokorozwiniętych. Jednocześnie nakazuje się to zużycie w państwach członkowskich ograniczać proporcjonalnie. Jest to wysoce niesprawiedliwe i znów stawia polskich rolników w trudniejszej sytuacji  wobec konkurencji. Pomija się też  fakt, że na polu i w budynkach inwentarskich produkuje się płody rolne, a ich przetwarzanie i zasadniczy wpływ na jakość odbywa się w przemyśle spożywczym. Po wejściu do UE wiele norm w przetwórstwie nie obojętnych dla jakości żywności poluzowano! A teraz w zielonym ładzie dokręca się śrubę rolnikom! Uważam, że powinno się postawić na normalne rolnictwo, które jest przyjazne środowisku – bez tej „ekologicznej ortodoksji”, tak aby zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe swojego państwa. Takie  gospodarstwa posiadamy i chcemy je rozwijać!

W obecnej chwili produkcja ekologiczna w Polsce nie ma wielkiego wolumenu – to jest ok 2% obszaru upraw. Są państwa, które rzeczywiście rozwijają  ten system (np. Austria – 25% powierzchni), ale to są przeważnie użytki zielone. Nasi południowi sąsiedzi – Czechy mają 15% upraw ekologicznych, ale jednocześnie wiemy, że są oni znaczącymi importerami żywności, między innymi z Polski. Ponadto ile konsumenci wydali na ekożywność w 2020? W Polsce było to 8 euro/mieszkańca, a na przykład w Danii 340 euro/mieszkańca. Ani jedna, ani druga kwota nie jest imponująca.

Myślę, że Zielony Ład to będzie kolejny element pogłębiającego się kryzysu w rolnictwie. Założenie, że jest skierowany na mniejsze gospodarstwa, aby mogły wdrażać tę bardziej pracocchłonną produkcję jest spóźnione o 20 lat. Na polskiej wsi nie ma już ukrytego bezrobocia w gospodarstwach rolnych. Wręcz odwrotnie – jest deficyt rąk do pracy. Wprowadzanie więc na siłę technologii wymagającej zwiększenia liczby pracowników nie jest realne na taką skalę. Uważam, że w konsekwencji nastąpi przyspieszone odchodzenie rolników właśnie z tych mniejszych gospodarstw. Nawet nie odchodzenie, a po prostu ucieczka.

Elementem Zielonego Ładu jest Krajowy Plan Strategiczny. W nim pewne elementy to kontynuacja, ale są też nowe. Mam na myśli  ekoschematy. Praktycznie grozi nam znaczne zmniejszenie dopłat bezpośrednich, jeżeli nie będziemy z nich korzystać.

Projekt Krajowego Planu Strategicznego nie zawiera jeszcze żadnych finansowych wskaźników, żadnych stawek, a zatem poruszamy się w dość mglistej materii. Ale z dużą dozą prawdopodobieństwa wiemy, że na ekoschematy będzie przeznaczone co najmniej 20% koperty finansowej. To jest bardzo dużo. W wielu przypadkach trudno będzie racjonalnie po te środki sięgać. Mamy tu wiele niekonsekwencji, wiele sprzeczności. Zielone ścierniska czy pozostawianie pożytków dla zwierząt przez okres jesienno-zimowy aż do wiosny spowoduje, że wiosną trzeba będzie te pola rekultywować, tak będą zachwaszczone. W zakresie dbałości o wodę niektóre ekoschematy działają kompletnie na przekór temu, aby tę wodę w glebie utrzymać czy ochronić do czasu zasiewów i później. W odniesieniu do mniejszych gospodarstw obniża się poziom powierzchni, tzw. warunkowosci, z 15 na 10 ha. To przecież nie są duże gospodarstwa, a schodzi się niżej z tym poziomem do zwiększonych  wymagań.

Obawiam się, że gdy rolnicy poznają stawki dopłat i konieczne do spełnienia wymagania, to będą w strasznym szoku. Teraz to są jeszcze ogólniki, więc stopień przejmowania się czy zainteresowania sprawą jest mniejszy, ale można już przyjąć na sto procent, że dopłaty będą mniejsze. To znaczy mogą wydawać się porównywalne, jeśli rolnik skorzysta z kilku ekoschematów, tylko że to nie zrekompensuje kosztów poniesionych potem na doprowadzenie pola do porządku.Najlepszą zaletą tego Zielonego ładu byłoby więc, żeby nie został wdrożony.


W dniu 25 listopada odbyło się spotkanie Prezydium Rady Federacji Związków Plantatorów Buraka Cukrowego Grupy Pfeifer&Langen z Zarządem Pfeifer&Langen Polska S.A. na którym uzgodniono korzystniejsze warunki zakupu buraków cukrowych od plantatorów przez  Producenta cukru. I tak :

1 Producent cukru podwyższy cenę buraków kontraktowanych dostarczonych w kampanii 2020/2021 i zapłaci plantatorom za każdą 1 tonę buraków cukrowych o jakości standardowej (zawartość cukru 16% i teoretyczna strata wydatku 2,0%)  równowartość  w złotych polskich kwoty 26,29 Euro netto do czasu rozliczenia ostatecznej ceny (cena gwarantowana). Zwyżka ceny zastępuje premię pielęgnacyjną 4,34 zł do każdej tony buraków kontraktowanych.

2 Producent cukru zmieni kurs Euro ustalony do rozliczenia się z plantatorami do czasu ustalenia średniego kursu NBP EURO/PLN za okres 1.10.2020 do 30.09.2021 roku na nie niższy niż 4,45 zł/1Euro.

3 Producent cukru zwiększy cenę za dostarczone buraki nie kontraktowane – cena za 1 tonę  buraków niekontraktowany jakości standardowej (16% zaw. cukru i strata teoretyczna 2,0%) wyniesie w kampanii 2020/2021 65,00 zł netto.

4 Strony ustaliły że w roku gospodarczym 2021/2022 Producent cukru zapłaci plantatorom za każdą tonę buraków cukrowych kontraktowany o jakości standardowej (16% zaw. cukru i strata teoretyczna 2,0%) cenę będącą równowartością  w złotych polskich kwoty 26,29 EURO netto do czasu rozliczenia ostatecznej ceny.


W dniu 12 sierpnia 2020 roku odbyło się spotkanie Rady Federacji Związków Plantatorów Buraka Cukrowego grupy Pfeifer&Langen z przedstawicielami Producenta cukru Pfeifer&Langen Polska S.A. na którym między innymi uzgodniono:

1. Producent cukru wypłaci plantatorom w roku 2020 jednorazową premie pielęgnacyjną w wysokości 4,34 zł (netto) do każdej tony buraków cukrowych kontraktowanych .

2. Kontraktacja buraków cukrowych na kampanię 2021/2022 będzie dalej kontynuowana na warunkach uzgodnionych na rok 2020. Przed kampanią 2021 roku strony ustalą zmianę warunków wykupu buraków na korzyść plantatorów w przypadku dobrej sytuacji na rynku cukru.

W dniu 17 sierpnia 2020 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Lesznie na którym omówiono :

1. Stan planacji buraków cukrowych w poszczególnych rejonach kontraktacji w oparciu o wyniki przeprowadzonych w dniu 11 sierpnia tzw. “prób dekadowych”

2. Uzgodnienia Rady Federacji Związków Plantatorów Buraka Cukrowego grupy Pfeifer&Langen z przedstawicielami Producenta cukru Pfeifer&Langen Polska S.A.


W dniu 29 lipca 2020 roku odbył się Zarząd Okręgowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Lesznie na którym między innymi omówiono :

1 Stan plantacji buraków cukrowych w aspekcie rozpoczęcia kampanii przerobu roku 2020/2021

2 Kontraktacja buraków cukrowych na kampanie 2021/2022

       Komunikat 1

W związku z faktem iż Producent cukru przystąpił do zawierania umów kontraktacyjnych na kampanię 2021/2022  które nie zostały uzgodnione ze Związkiem zwracamy się z apelem do plantatorów członków naszego Związku by wstrzymali się z podpisywaniem umów do momentu wynegocjowania przez Związek korzystniejszych warunków.

       Komunikat 2

W dniu 12 sierpnia 2020 roku odbędzie się spotkanie Rady Federacji Związków Plantatorów Buraka Cukrowego grupy Pfeifer&Langen z przedstawicielami Producenta cukru Pfeifer&Langen Polska S.A. na którym Związki zrzeszone w Federacji zgodnie z podjętą Uchwałą nr 1 z dnia 10 lipca 2020 roku podejmą negocjacje dotyczące umowy kontraktacyjnej na rok 2021/2022. o rezultatach negocjacji poinformujemy oddzielnym komunikatem


W dniu 19 czerwca odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Lesznie,na którym miedzy innymi:
1.Omówiono stan plantacji buraków cukrowych w poszczególnych rejonach kontraktacji.
2.Przeanalizowano projekt umowy kontraktacyjnej buraków cukrowych na rok 2021/2022 jednostronnie zaproponowany przez Producenta cukru.
Warunki zaproponowane w umowie nie zostały zaakceptowane przez Zarząd Okręgowy,jednocześnie zadeklarowano chęć uczestnictwa w negocjacjach dotyczących warunków kontraktacji na 2021r. na szczeblu Rady Federacji Związku Plantatorów Buraka Cukrowego grupy Pfeifer&Langen z Producentem Cukru.

W dniu 10 lipca 2020 roku odbyło się posiedzenie Rady Federacji Związków Plantatorów Buraka Cukrowego grupy Pfeifer&Langen z przedstawicielami Producenta cukru Pfeifer&Langen Polska S.A.

Rada Federacji na posiedzeniu podjęła Uchwałę nr 1 w dniu 10 lipca 2020 roku w sprawie przyjęcia warunków kontraktacji na rok 2021/2022 w następującej treści.
Rada Federacji Związków Plantatorów Buraka Cukrowego grupy Pfeifer&Langen nie przyjmuje treści umowy kontraktacyjnej na rok gospodarczy 2021/2022 narzuconej jednostronnie przez Producenta cukru Pfeifer&Langen Polska S.A bez jakichkolwiek negocjacji. Jednocześnie Rada Federacji oczekuje od Producenta cukru przystąpienia do negocjacji warunków kontraktacji buraków cukrowych na rok gospodarczy 2021/2022.

Instrukcja odbioru buraków cukrowych na kampanię 2019 r. dla Pfeifer & Langen Polska S.A. – Cukrownia Gostyń, Cukrownia Miejska Górka


W dniu 29 października odbyło się posiedzenie Rady Federacji Związków plantatorów Buraka Cukrowego grupy Pfeifer&Langen  z przedstawicielami Producenta cukru Pfeifer&Langen Polska S.A. na którym między innymi uzgodniono :
1 Przeliczenie cen z euro na złote polskie dla potrzeb rozliczenia ostatecznej ceny za buraki kontraktowane skupione w kampanii  2018/2019 nastąpi na podstawie średniego kursu NBP za okres od 1.10.2018 do 30.09.2019, który wynosi 4,3016 zł/1Euro
2 Obniżenie opłaty za kompleksową obsługę dostaw buraków o 2,0 zł netto na jedną tonę buraków plus podatek VAT wg obowiązującej stawki w kampanii 2019/2020 oraz 2020/2021

W dniu 30 sierpnia 2019 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Lesznie na którym omówiono :
1  Stan plantacji buraków cukrowych oraz wyniki prób zbioru buraków 2019 roku
2  Przygotowanie zakładów przerobowych do kampanii 2019/2020 w tym terminy rozpoczęcia  i zakończenia przerobu
3 Przebieg posiedzenia Komisji mieszanej  przy Pfeifer&Langen Polska S.A. oraz Rady Federacji Związku Plantatorów Buraka Cukrowego grupy Pfeifer&Langen

W dniu 28 sierpnia 2019 roku odbyło się posiedzenie Rady Federacji Związku Plantatorów Buraka Cukrowego grupy Pfeifer&Langen z przedstawicielami Producenta cukru na którym między innymi omówiono:
1 Stan plantacji buraków cukrowych oraz wyniki prób zbioru buraków 2019 roku
2 Plan przeprowadzenia kampanii przerobu buraków 2019/2020 – rozpoczęcie kampanii Cukrownia Gostyń , Miejska Górka 30.08.2019 r, Cukrownia Środa 9.09.2019 r , planowane zakończenie kampanii w trzech zakładach przerobowych w dniu 4.01.2020 r.
3 Propozycję zaliczkowej ceny 1 tony buraków niekontraktowanych jakości standardowej w kampanii 2019/2020 na poziomie 45 zł netto
4 Propozycję Producenta cukru aby zaproponować każdemu plantatorowi zastosowanie gwarantowanego kursu Euro/PLN do rozliczenia płatności za dostarczone buraki w kampanii 2020/2021
5 Instrukcję odbioru buraków w Cukrowni Gostyń , Miejska Górka i Środa

W dniu 12 lipca odbyło się posiedzenie Zarządu Rejonowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Miejskiej Górce na którym między innymi omówiono:
1.  Stan plantacji buraków cukrowych w rejonie kontraktacji Miejska Górka
2. Sytuację na rynku cukru
3. Warunki umowy na dostawę buraków cukrowych na 2020 rok
4. Organizację wyjazdu szkoleniowego dla plantatorów członków naszego Związku

W dniu 6 marca 2019 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady Federacji związku Plantatorów Buraka Cukrowego grupy Pfeifer&Langen z przedstawicielami producenta cukru, na którym uzgodniono:

 1.Premia za okrycie buraków w kampanii 2018 zostanie zwiększona 0 3,0 zł netto/tonę i wyniesie 6,0 zł netto/tonę buraków niezależnie od zawartości w nich cukru.

 2.Zwiększenie indeksu zmiany cen cukru teoretycznie wydobywanego w zależności od terminu jego dostawy o 1,0 % od dnia 15.12.2018 plus dodatkowo o 0,1% za każdy następny dzień skupu buraków aż do zakończenia skupu.

 3.Obniżenie ustalonej w umowach opłaty za kompleksową obsługę dostawy buraków dla każdego plantatora niezależnie od odległości wykonanej dostawy o 2,0 zł netto za jedną tonę buraków plus VAT wg obowiązującej stawki.


W dniu 28.01.2019 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Rejonowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Górze , na którym omówiono przebieg kampanii cukrowniczej w Miejskiej Górce i uzyskane wyniki produkcyjne. Jednym z tematów był stan kontraktacji buraków cukrowych na 2019/20 r. , zaopatrzenie w nasiona i środki ochrony roślin. Prezes Zarządu Okręgowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Lesznie Krzysztof Jachimowski omówił sprawy poruszane na Federacji Związku.

W dniu 31 stycznia 2019 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Lesznie, na którym omówiono przebieg i wyniki kampanii przerobu buraka cukrowego w Nordzucker Polska S.A. i Pfeifer & Langen Polska S.A. Przeanalizowano stan kontraktacji buraków cukrowych na kampanię 2019/20 , oraz omówiono przebieg posiedzenia Federacji Związków Plantatorów Buraka Cukrowego grupy Pfeifer & Langen , które odbyło się w dniu 24 stycznia 2019 r.

W dniu 1-luty-2019 r. w siedzibie Zarządu Rejonowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Miejskiej Górce odbyło się jego posiedzenie, na którym omówiono przebieg kampanii Cukrowniczej w Cukrowni Miejska Górka i uzyskane wyniki produkcyjne. Jednym z tematów był stan kontraktacji na 2019/20 r. oraz zaopatrzenie plantatorów w środki do produkcji. Rozważono kwestię opłacalności uprawy buraków cukrowych w sytuacji niskiej ceny wykupowej a rosnącymi cenami środków do produkcji.

W dniu 11 lutego 2019 roku odbyło się posiedzenie Rejonowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego we Wschowie , na którym omówiono przebieg i wyniki kampanii przerobu buraków cukrowych 2018/19 w Cukrowni Opalenica. Uzgodniono harmonogram szkoleń zimowych 2019 – rejonu Wschowa

Harmonogram szkoleń zimowych 2019 r.

Rejon Wschowa

Lp. Data Godz. Miejsce-sala Gmina,Wieś
1 19.02 10.00 Sala wiejska Rataje Gm.Rakoniewice,Wielichowo
2 22.02 11.00 Sala wiejska Lasocice Gm. Święciechowa
3 22.02 13.30 Sala wiejska Przyczyna Dolna Gm.Kotla,Sława,Szlichtyngowa,Wschowa
4 25.02 10.00 Sala wiejska Karna Gm.Babimost,Kargowa,,Siedlec,Szczaniec,Wolsztyn,Zbaszyń
5 26.02 10.00 Sala wiejska Wilkowice Gm.Leszno,Lipno,Osieczna,Śmigiel
6 26.02 12.30 Jezierzyce Kościelne Gm.Włoszakowice
7 28.02 10.00 Sala wiejska Konojad Gm.Kamieniec,Kościan

W dniu11 luty 2019 r. w Gostyniu odbyło się posiedzenie Zarządu Rejonowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego , na którym omówiono przebieg kampanii cukrowniczej wraz z uzyskanymi wynikami w Cukrowni Gostyń. Przedstawiono stan kontraktacji na 2019/20r. Omówiono sprawy związane z posiedzeniem Federacji Związku oraz Zarządu Okręgowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Lesznie.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Szanowni Państwo,

Na poziomie Brukseli toczy się debata dot. wycofania dwóch substancji czynnych – desmedifan i fenmedifan – stosowanych w herbicydach używanych w buraku cukrowym. Jedną z osób, która ma duży wpływ na podejmowanie decyzji jest Pan Klaus Berend z DG ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności. Ostatnio stwierdził, że nie ma żadnych informacji od rolników o konieczności utrzymania tych substancji aktywnych, jedynie od organizacji związkowych.

W związku z tym zwracamy się do państwa z prośbą o przesłanie na następujący adres e-mail: klaus.berend@ec.europa.eu wiadomości, którą przesyłamy  w załączeniu (prosimy po prostu skopiować tekst do maila). Im więcej e-maili zostanie wysłanych tym lepiej. Podobne akcje organizowane są również w innych krajach UE.

W tytule wiadomości proszę wpisać: Desmedipham / phenmedipham

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Dzień dobry,

stanowczo protestujemy przed pochopnym wycofaniem kolejnych substancji w UE, co proponuje Komisja Europejska, tym razem odnośnie desmedifamu i fenmedifamu.

Bez tych dwóch substancji nie będzie możliwa w pełni skuteczna ochrona herbicydowa buraków cukrowych w UE. Apelujemy więc o zatwierdzenie tych dwóch substancji w UE.

W niezwykle trudnym obecnie dla plantatorów buraka cukrowego okresie, ze względu na rekordowo niskie ceny cukru, kolejne wycofanie kluczowych substancji do ochrony roślin, bez zapewnienia alternatyw, będzie “gwoździem do trumny”.

Nie można kontynuuować wycofywania substancji bez zapewnienia alternatyw, bo jeżeli Pana departament nadal będzie tak działał, to zakończą Państwo produkcję buraków cukrowych w UE. Czy o to tu chodzi?!

Pana decyzje bezpośrednio dotykają nas i nasze rodziny. Zapraszamy więc Pana do Polski na plantację buraków cukrowych, aby na własne oczy mógł Pan zobaczyć problemy z ochroną przed agrofagami i rolę Pana decyzji dla europejskiego rolnika.

Z poważaniem

…………………………….


Wybory przedstawiciela plantatorów w Radzie Nadzorczej Pfeifer&Langen Polska S.A.

Antoni Grzebisz rolnik, lat 54, zamieszkały w miejscowości Bodzewo w rejonie cukrowni Gostyń, prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 15ha.   Absolwent Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) w Poznaniu na kierunku ekonomika rolnictwa.

Od 2002 roku członek Zarządu Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Gostyniu i Lesznie a od 2004 roku Federacji Związków Plantatorów Buraka Cukrowego Grupy Pfeifer&Langen Polska S.A. Od roku 2009 przedstawiciel plantatorów w Radzie Nadzorczej Pfeifer&Langen Polska S.A.

Aktywny   uczestnik rozmów w sejmie i senacie oraz ministerstwie rolnictwa na temat konieczności zastosowania dopłat do uprawy buraków cukrowych w latach 2014-2020

Okręgowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego w Lesznie zwraca się do swoich członków o poparcie i oddanie głosu w wyborach przedstawiciela plantatorów do Rady Nadzorczej Pfeifer&Langen Polska S.A.na naszego kandydata Antoniego Grzebisza. Głosowanie odbywa się tylko 29 i 30 maja tylko na stronie internetowej www.liz.pl poprzez wejście na indywidualne wyniki plantatora (login i hasło) i w zakładce wybory członka Rady Nadzorczej, zaznaczenie miejsca przy nazwisku naszego kandydata i potwierdzeniu i tego wyboru.


UCHWAŁY KONGRESU – XLV Kongres CIBE – 16-18 maja 2018 r. – czytaj więcej

Międzynarodowa Konfederacja Europejskich Producentów Buraka (CIBE), reprezentująca ponad 280 000 plantatorów buraka z 18 krajów Europy Zachodniej i Środkowej, co stanowi 15% światowej produkcji cukru, obradowała podczas swojego 45 Kongresu w Gandawie (Belgia), w dniach 16 – 18 maja 2018 r. Prace kongresu obejmowały analizę sytuacji światowego sektora cukrowniczego, a także głównych problemów gospodarczych i politycznych stojących przed uprawą buraka cukrowego w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki związanej ze zniesieniem, od 1 października 2017 r., systemu kwot w UE. Zarząd CIBE przyjął następujące uchwały. (…)


Okręgowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego w Lesznie jest rolniczym zrzeszeniem branżowym i stanowi dobrowolną, niezależną i samorządową społeczno-zawodową organizację rolników plantatorów buraka cukrowego. Terenem działania Okręgowego Związku jest obszar objęty kontraktacją buraka cukrowego przez Cukrownie w Gostyniu, Górze Śląskiej, Kościanie, Miejskiej Górce, Wschowie a siedzibą Zarządu jest miasto Leszno. Okręgowy Związek posiada osobowość prawną, jest zarejestrowany i działa na podstawie ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników.

Okręgowy Związek jest członkiem i zrzesza się w Krajowym Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Warszawie.

Cele i zadania Okręgowego Związku.

  1. Podstawowym celem Okręgowego Związku jest reprezentowanie interesów swoich członków i obrona ich praw wynikających z postanowień statutu i innych aktów normatywnych dotyczących produkcji i zbytu buraka cukrowego.
  2. Okręgowy Związek reprezentuje interes swoich członków wobec :

– instytucji kontraktujących buraki cukrowe,
– organów władzy i administracji państwowej,
– innych jednostek gospodarczych pracujących na rzecz rolnictwa.

137785total visits,47visits today